در این مقاله دوره آموزش رزین اپوکسی و شرایط برگزاری کلاس ها توضیح داده می شود.

دوره های آموزش رزین اپوکسی شامل 4 دوره رزین و جواهرات ، رزین و هنر ، رزین و چوب و کفپوش رزین است.